fbpx
 

Všeobecné obchodní podmínky

Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) platí pro veškeré závazkové vztahy mezi společností Aruall innovation s.r.o. , IČO 04935381, Zerzavice 2146, 686 01 Staré Město a jinými osobami, kde Aruall s.r.o. je v postavení prodávající, v případě kupních smluv, nebo zhotovitele, v případě smluv o dílo (dále jen Smlouvy). Smlouvy jsou mezi stranami uzavírány formou písemného potvrzení objednávek. Tyto VOP tvoří nedílnou součást Smluv ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Společnost Aruall s.r.o. je dále v těchto VOP pokud jde o Smlouvy označována jako „prodávající“, kupující a objednatelé jsou dále v těchto VOP, pokud jde o Smlouvy, označováni pouze jako „kupující“.

 

1. Předmět prodeje

1.1. Definice Předmětem prodeje jsou mobilní obytné, sanitární a materiálové kontejnery (moduly) a jejich příslušenství v novém i použitém stavu. Příslušenstvím mobilních modulů zde rozumíme vnější odnímatelné součásti, které slouží ke zprovoznění modulových celků, tj. fekální tanky (pro sanitární moduly), schodiště apod. Příslušenstvím nelze rozumět vnitřní vybavení mobilních modulů, které je chápáno jakožto jejich součást (u sanitárních modulů WC, sprchy, umyvadla; u obytných modulů demontovatelné vnitřní příčky).

1.2. Obecná pravidla, týkající se předmětu prodeje: – mobilní moduly budou prodávány ve stavu, v jakém se ke dni prodeje nacházejí, před zakoupením objektu je nutno modul prohlédnout a na místě zaznamenat veškeré závady, které lze před prodejem odstranit a odstranění těchto závad je nutné provést před prodejem; závady, které nebudou uvedeny v dodacím listu, prodávající neuznává pouze s výjimkou závad, jejíchž existenci nelze odhalit běžnou prohlídkou, – pro všechny plány, nákresy a nabídky si prodávající vyhrazuje veškerá autorská práva a až do úhrady kupní ceny i práva vlastnická, – rozměry a hmotnosti uvedené v prospektech se můžou v praxi v menší míře odlišovat, což však nemá vliv na kvalitu a funkčnost objektu prodeje; vyobrazení v prospektech slouží především k doplnění textového popisu.

 

2. Dodací a platební podmínky

2.1 Místo, způsob a termín plnění.

2.1.1. Místem plnění je sídlo prodávajícího, pokud není smluveno jinak. V případě sjednání jiného místa plnění, než je sídlo prodávajícího, je potřebné tuto skutečnost písemně zaznamenat v kupní smlouvě.

2.1.2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět prodeje na základě uzavřené kupní smlouvy, příp. pronájemní smlouvy s následným odkupem a to v termínu smluvně stanoveném. Předání a převzetí předmětu prodeje potvrdí zástupci prodávajícího i kupujícího na základě dodacího listu, příp. předávacího protokolu. Případné uvedení do provozu musí být v kupní smlouvě výslovně sjednáno a nemá vliv na zákonná ustanovení ohledně přechodu nebezpečí škody (§§ 2121 a násl. NOZ a §§ 2132 a násl. NOZ).

2.1.3. Za termín zdanitelného plnění se stanovuje datum dodání předmětu prodeje.

2.2. Dodací podmínky: Vedlejší náklady související s dovozem a zprovozněním předmětu prodeje provádí prodávající k tíži kupujícího, pokud není dohodnuto jinak. V návaznosti na výše uvedené je nutné ze strany kupujícího neprodleně oznámit prodávajícímu důležité změny, které by mohly vést k ovlivnění stávajících sjednaných podmínek, zejména změnu místa určení, termínů dodání a montážních prací, příp. jiných, předem smluvených podmínek. Prodávající neodpovídá za opožděné dodání, příp. odvoz objektu prodeje způsobené dopravcem, zvláště v případě samostatného organizování dopravy ze strany kupujícího. Kupující se zavazuje k zajištění odborného naložení a vyložení objektu prodeje v případě vlastního organizování nakládky a vykládky objektu prodeje. Případné náklady související s neodbornou manipulací s objektem prodeje jdou k tíži odběratele. Objekty, které přenechá prodávající k dodání přes zasilatelskou firmu, je kupující povinen neprodleně zkontrolovat a případné nedostatky písemně doložit. Jinak bude veškeré odstranění nedostatků a škod, kterých původ nemohl být v dopravě, považováno za servisní opravy, které jdou k tíži kupujícího. Prodávající u dodávek samostatně prováděných, případně dodávek prováděných zasilatelskou firmou může uplatnit nárok na zaplacení nákladů souvisejících s čekací lhůtou, když tyto vznikly z důvodů nikoli na straně prodávajícího, příp. zasilatelskou firmou. Je-li dohodnuto uvedení do provozu, kupující je povinen zajistit na vlastní náklady stavební připravenost plochy, montážní místo, připojení kontejnerů na el. proud, připojení sanitárních kontejnerů na inženýrské sítě, případně veškeré prostředky zajišťující možnost a plynulost montážních prací, pokud není dohodnuto jinak. Lhůta dodání se prodlužuje v případech vyšší moci, stávek, výluky a v případě neočekávaných překážek, nezapříčiněných prodávajícím

2.3. Platební podmínky:

2.3.1. Výhrada vlastnictví a přechod vlastnického práva. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do jeho úplného zaplacení.

2.3.2. Cena a platební podmínky. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za dodávku celého předmětu plnění cenu, výše které je stanovena kupní smlouvou, příp. smlouvou o prodeji pronajaté věci. Ke kupní ceně bude přičteno DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů ČR ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu, a to na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím se splatností 14 dnů od data doručení dokladu kupujícímu, pokud není domluveno jinak. Ke splatnosti je přičtena lhůta tří dnů pro účely doručení faktury poštou. Faktury lze doručit i elektronickou poštou na adresu nájemce uvedenou v záhlaví smlouvy, popř. jinou, kterou sdělí. Pro případ prodlení s její úhradou je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny denně. V případě prodlení přesahujícím 60 dní je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit a kupující je povinen zboží vydat. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv poskytnutá plnění kupujícím se nevracejí a započítávají se na užívání předmětu koupě do okamžiku vydání. K daňovému dokladu je prodávající povinen připojit dodací list, příp. předávací protokol, potvrzený kupujícím, eventuálně další podklady, individuálně stanovené v kupní smlouvě a oboustranně písemně odsouhlasené. Podmínka potvrzení předávacího protokolu a dalších listin neplatí, pokud kupující převzetí zboží či podpis těchto listin zmaří, popř. bezdůvodně odmítá apod. Prodávající si vyhrazuje právo vystavení zálohové faktury kupujícímu, a to ve výši smluvně sjednané. Byla-li záloha sjednána, prodávající není povinen předmět prodeje předat a uvést do řádného provozu před její úhradou. V případě prodlení s její úhradou je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5% denně z kupní ceny. V případě prodlení 60 dnů je kupující povinen uhradit smluvní pokutu ve výši vystavené zálohy. V případě prodlení přesahujícím 61 dní je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.

2.4. Záruční podmínky:

Záruční doba se sjednává v délce: – 24 měsíců v případě nových mobilních modulů, a počítá se ode dne uvedení předmětu prodeje do řádného trvalého provozu.

V případě výskytu závady v záruční době je třeba kontaktovat výrobce. Pokud dojde k závadě po záruční době, je zapotřebí kontaktovat konkrétního dodavatele zařízení.

V případě sjednání prodeje prostřednictvím leasingové společnosti bude veškerá případná práva kupujícího z odpovědnosti za vady dodané věci, vyplývající z právních předpisů, uplatňovat konečný zákazník, tedy leasingový nájemce.

Prodávající neodpovídá za škody vzniklé běžným opotřebením, neodborným použitím a zacházením s dodanou věcí nebo užíváním dodané věci k jiným účelům, než ke kterému je věc určena.

Prodávající neodpovídá za vady a škody, které způsobí uživatel neodbornou manipulací, a které vzniknou vandalismem a vyšší mocí.

Odepírá-li nebo zdržuje kupující převzetí předmětu kupní smlouvy z jakýchkoliv důvodů, stanovuje se lhůta pro převzetí objektu na 5 dnů od oznámení prodávajícího kupujícímu, že předmět prodeje je připraven k převzetí na určeném místě předání. Po marném uplynutí této lhůty se má předmět koupě za předaný a uvedený do řádného provozu.

 

Závěrečná ustanovení

1.Kupní smlouva a otázky této smlouvy a těmito všeobecnými obchodními podmínkami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (v textu „NOZ“ – nový občanský zákoník), a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

Pokud je v těchto VOP hovořeno o prodávajícím, je jím vždy míněna společnost Aruall s.r.o. Pokud je v těchto VOP hovořeno o kupujícím, je jím vždy míněn klient.

2. Smluvní strany se dohodly, že pro účely doručování písemností se za doručovací adresy budou brát adresy uvedené v obchodním rejstříku, pokud nebude dohodnuto jinak. Písemnosti doručované na adresy v OR, popř. na adresy oboustranně dohodnuté se mají za doručené po 5 dnech ode dne odeslání, i pokud si je smluvní strana nepřevzala. Kupující je povinen nahlásit prodávajícímu všechny změny kontaktních údajů. Bude-li klient na uvedených adresách nekontaktní, je prodávající oprávněn kontejnery odebrat na náklady klienta i bez jeho vědomí.

3. Smluvní strany se dále v souladu s § 630 odst. 1 NOZ dohodly, že prodlužují promlčecí lhůtu na právo společnosti Aruall s.r.o. na kupní cenu na 15 let.

4. Kupní smlouva může být změněna, doplněna nebo zrušena pouze souhlasným projevem vůle obou smluvních stran a to písemnými dodatky se specifickým označením.

5. Ukáže-li se jedno nebo více ustanovení kupní smlouvy neplatným nebo nevykonatelným, zůstává smlouva jako celek v platnosti, přičemž za neplatnou nebo nevykonatelnou bude považována pouze ta její část, které se důvod neplatnosti nebo nevykonatelnosti přímo týká. Smluvní strany se zavazují toto/tato ustanovení nahradit či doplnit novou smluvní úpravou tak, aby smysl a účel této smlouvy při respektování vůle smluvních stran zůstal zachován.

6. Kupní smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, určených vždy pro každou smluvní stranu a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

7. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit (vyjma zákonných a ostatních smluvních důvodů), pakliže kupující předložil před uzavřením kupní smlouvy neplatné osobní nebo firemní údaje nebo pakliže bude podán insolvenční návrh na majetek kupujícího (nájemce).

8. Spory vznikající ze smlouvy mezi účastníky a v souvislosti s nimi budou rozhodovány obecnými soudy, přičemž účastníci výslovně v souladu s § 89a o.s.ř. ujednávají místně příslušným soudem Okresní soud v Klatovech, resp. Městský soud v Praze (v závislosti na věcné příslušnosti).

9. Smluvní strany zároveň berou na vědomí a klient výslovně souhlasí s tím, že společnost Aruall s.r.o. je oprávněna předložit spor ze smlouvy k rozhodnutí Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Takovýto spor bude rozhodován s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu, přičemž smluvní strany berou na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že řízení může být konáno urychleně dle § 27a odst. 1.pís. a) Řádu.

10. Vedlejší ujednání mezi prodávajícím a kupujícím vyžadují k platnosti písemný souhlas obou zainteresovaných stran.

 

Tyto Všeobecné podmínky jsou platné od 01. 07. 2019

Michal Jungman
jednatel společnosti Aruall s.r.o.